จิ๊กและฟิกซ์เจอร์ Jig and Fixture

บริษัท ซี.อาร์. เม็คเท็ค จำกัด (C.R. Mechtech Co., Ltd.) รับออกแบบ จัดทำ ผลิต จิ๊กและฟิกซ์เจอร์ (Jig and Fixture) ทุกชนิด Jig Fixture จิ๊กฟิกซ์เจอร์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับสายการผลิต ไลน์ผลิตต่างๆ